Katalóg uskladňovaných organických odpadov

V Kompostárni v Bernolákove Vám ponúkame možnosť uskladnenia odpadov, na ktoré máme udelený súhlas z odboru Životného prostredia.

01 01 02 odpady z ťažby nerudných nerastov
02 01 01 kaly z prania a čistenia
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
02 01 99 odpady inak nešpecifikované
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 99 odpady inak nešpecifikované
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02 odpad z destilácie liehovín
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01 odpadová kôra a korok
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/dre­vovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 02 kaly z čírenia vody
19 09 03 kaly z dekarbonizácie
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

Aktualizácia: 13.02.2017